سامانه مدرسه هوشمند پویانبه منظور تغییر ساختار فیزیکی کلاس ها و ایجاد محیطی آرام ،جذاب و راحت برای دانش آموزان، کلاس

های درس این آموزشگاه به صندلی های «فایبر گلاس » مجهز شدند.